Projekt

„Działania na rzecz poprawy zdrowia dzieci w zakresie wad kręgosłupa”

Projekt realizowany w partnerstwie z przychodnią GIN MEDICUS.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 350 dzieci (175K/175M)z klas I-VI uczęszczających do szkół z woj. maz. tym 50% zamieszkujących miasta średnie.

Choroby kręgosłupa nasilone szczególnie w okresie dojrzewania zaburzają prawidłowy rozwój co utrudnia integrację ze środowiskiem, obniża samoocenę, wzmaga mniejsze oczekiwania w odniesieniu do osiągnięć szkolnych, ogranicza możliwości realizacji planów na przyszłość oraz generuje nadopiekuńczą postawę rodziców co utrudnia samodzielność i niezależność. Wady postawy najczęściej spowodowane są złymi nawykami oraz nadmiernym w stosunku do wzrostu i wagi obciążeniem ciała. Projekt stanowi odpowiedź na wyżej zidentyfikowane problemy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykrywalności niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa, poprawie stanu zdrowia u co najmniej 25% uczestników w module dotyczącym chorób kręgosłupa, wzrostu poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa.

Działania w ramach projektu będą zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze zdrowia 2014-2020” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz Funduszu Spójności 2014-2020” oraz RPZ w tym zakresie na lata 2018-2020. Projekt zakłada realizację wsparcia w dni powszednie po godz. 16.00 a także w soboty/niedziele. Projekt stanowi odpowiedź na problematykę obszaru wsparcia zdiagnozowaną w programie zdrowotnym cd. w E3

 Czas realizacji projektu: 01.12.2019r. – 30.09.2020 r.

 Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

„Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”