Zamówienie “Wynajem urządzenia do reedukacji chodu”

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na potrzeby realizacji projektu dla firmy OST – MED oraz partnera firmy GIN MEDICUS urządzenia rehabilitacyjnego wspomagającego naukę i reedukację chodu oraz rehabilitację dysfunkcji. Wynajęte urządzenie będzie służyło do realizacji celu projektu określonego jako „zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
– wypożyczenie urządzenia medycznego w okresie od 20 czerwca 2018 r. do końca grudnia 2020 r. z opcją wydłużenia okresu wynajmu o kolejne 6 miesięcy;
– dostawę, zainstalowanie, uruchomienie oraz udzielenie instruktażu w zakresie obsługi: miejsce dostawy – lokalizacja wskazana przez Zamawiającego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka lub inna lokalizacja na terenie województwa mazowieckiego;
– ubezpieczenie i serwis urządzenia w całym okresie wynajmu.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

TERMIN I MIEJSCEW SKŁADANIA OFERT: 18.06.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST- MED. Ostrów Mazowiecka 07-300 ul. Piotra Skargi 12 lok 11 Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: wiolakk@o2.pl

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1108619