Zamówienie: „Remont i adaptacja pomieszczeń”

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku przeznaczonym na realizację zadań w ramach projektu „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadań w ramach projektu.

Miejsce i sposób składania ofert: Do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Remont i adaptacja pomieszczeń”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Remont i adaptacja pomieszczeń”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/112627019