Zamówienie – “Świadczenie usług transportowych”

Cel zamówienia

Przewóz uczestników projektu do miejsca świadczenia usług medycznych, zlokalizowanego w Wyszkowie, dzięki któremu zostaną zrealizowane cele projektu

Przedmiot zamówienia

1. Usługa transportowa polegająca na przewozie grupy 20 uczestników projektu od stycznia 2019 – 30 kwiecień 2020 r. Przewóz uczestników projektu realizowany będzie codziennie w dni pracujące (od piątku do soboty). Przewidywana liczba dni roboczych: 260 dni w roku 2019 + 100 dni w roku 2020. Dzienny limit kilometrów wynosi 50 km na dowóz uczestników. Pojazd, którym realizowana będzie usługa powinien być sprawny technicznie oraz czysty.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdu, poprzez dokonanie kontroli stanu technicznego pojazdu przez kierowcę oraz wykonanie okresowych badań technicznych pojazdu w terminach określonych przez właściwe przepisy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w tym do wezwania Policji lub zlecenia kontroli wybranemu przez siebie podmiotowi. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi pojazdu przez kierowcę/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.
5. Wykonawca ponosi koszty kontroli, która wykaże, że pojazd nie spełnia wymagań technicznych, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania przez kierowcę/-ów wymogów określonych w przepisach prawa dla kierowania pojazdami mechanicznymi.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 28.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług transportowych”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: