Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kursu dla wszystkich dla uczestników i ich opiekunów, co przyczyni się do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną – dla każdej osoby wraz z opiekunem w zależności od potrzeb z wykorzystaniem wsparcia psychologa i fizjoterapeuty. Kurs powinien być przeprowadzony indywidualnie w ciągu maksymalnie 20 dni po ok. 4 godziny dziennie w sumie 80 godzin dla każdego uczestnika i jego opiekuna.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 20.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie – “Terapia zajęciowa”

Cel zamówienia

Zorganizowanie terapii zajęciowej dla uczestników, która przyczyni się do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie terapii zajęciowej – nie mniej niż 8 godzin tygodniowo – prowadzenie zajęć manualno-artystycznych – arteterapia. Okres realizacji luty 2019 – 30.04.2020 r. 375 godzin w 2019 r., 105 godzin w 2020. Dopuszczalne jest prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej. Warunkiem koniecznym musi być objęcie równą liczbą godzin terapii każdego z uczestników.

Kod CPV

85312500-4

Nazwa kodu CPV

Usługi rehabilitacyjne

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 20.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Terapia zajęciowa”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Terapia zajęciowa”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: