Projekt

„Pomoc osobom niesamodzielnym w ramach DDOM”

Projekt  realizowany jest przez GIN-MEDICUS  posiadającym kontrakt z NFZ (nr- 000000168006) oraz OST- MED.  Sp. z o.o. (Partner 1).

Oba podmioty posiadają doświadczenie w zakresie działań związanych z deinstytucjonalizacją opieki oraz realizacją projektów z Funduszy Europejskich.

Projekt ma na celu podejmowanie działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi(OS.Z) poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi(OS.N) (w tym osobami starszymi). Zaplanowane działania mają na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi w formie wdrożenia rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych. Projekt spełnia wyzwania postawione dla polityki senioralnej mającej na celu m.in. wydłużenie okresu aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału osób starszych.

Cele szczegółowe to rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych.

W rezultacie powstaną rozwiązania organizacyjne poprawiające funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Projekt wpisuje się w „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” (uchwała Rady Ministrów z dnia 24 XII 2013).

Czas realizacji projektu: 01.02.2019r. – 01.02.2021 r.

„Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”