Projekty realizowane przez Ost-Med Sp. z o.o.

“Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Projekt, którego celem jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów.

“Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród 300 (150K/150M) dzieci/uczniów klas I-VI z województwa mazowieckiego, w tym 25% z terenów wiejskich. Celem szczegółowym jest zwiększenie wykrywalności schorzeń kręgosłupa oraz poziomi wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia.

“Pomoc osobom niesamodzielnym w ramach DDOM”

Rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych

Stworzenie Domu Długoterminowej Opieki nad Osobami Starszymi w Targoniach Wielkich

Przedmiotem projektu jest stworzenie Domu Opieki dla osób starszych świadczącego usługi opieki długoterminowej dla osób starszych, w tym w szczególności osób schorowanych, niesamodzielnych.

„Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!” 
BEZPŁATNA REHABILITACJA!

Bezpłatne cykle terapeutyczne polegające na specjalistycznej diagnozie i rehabilitacji z zastosowaniem nowych technologii.

„Specjalistyczne laboratorium medyczne w spółce OST MED Sp. z o.o.”

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału badawczego wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie prac badawczych nad nową gamę produktów lekarskich w postaci rezultatem, których będzie opracowanie serii wysokospecjalistycznych preparatów żywienia dojelitowego w nowej, niespotykanej dotąd na rynku formie i o unikalnym, modyfikowalnym składzie.

„Profesjonalna opieka nad osobami niesamodzielnymi w ramach DDOM

Projekt ma na celu podejmowanie działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi (OS.Z) poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (OS.N) (w tym osobami starszymi).