Projekty realizowane przez Ost-Med Sp. z o.o.

“Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Projekt, którego celem jest stworzenie skoordynowanej, środowiskowej opieki medycznej kierowanej do osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia tj. rodzin i opiekunów.

“Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród 300 (150K/150M) dzieci/uczniów klas I-VI z województwa mazowieckiego, w tym 25% z terenów wiejskich. Celem szczegółowym jest zwiększenie wykrywalności schorzeń kręgosłupa oraz poziomi wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia.

“Pomoc osobom niesamodzielnym w ramach DDOM”

Rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych

Stworzenie Domu Długoterminowej Opieki nad Osobami Starszymi w Targoniach Wielkich

Przedmiotem projektu jest stworzenie Domu Opieki dla osób starszych świadczącego usługi opieki długoterminowej dla osób starszych, w tym w szczególności osób schorowanych, niesamodzielnych.

„Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!” 
BEZPŁATNA REHABILITACJA!

Bezpłatne cykle terapeutyczne polegające na specjalistycznej diagnozie i rehabilitacji z zastosowaniem nowych technologii.

„Specjalistyczne laboratorium medyczne w spółce OST MED Sp. z o.o.”

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału badawczego wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie prac badawczych nad nową gamę produktów lekarskich w postaci rezultatem, których będzie opracowanie serii wysokospecjalistycznych preparatów żywienia dojelitowego w nowej, niespotykanej dotąd na rynku formie i o unikalnym, modyfikowalnym składzie.

„Profesjonalna opieka nad osobami niesamodzielnymi w ramach DDOM

Projekt ma na celu podejmowanie działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi (OS.Z) poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (OS.N) (w tym osobami starszymi).

Grant udzielany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” w ramach projektu ”Granty na badanie i rozwój”

Celem projektu jest zakup usług badawczych związanych z opracowaniem metody syntezy i przeskalowanie produkcji nanocząstek srebra..