Zamówienie: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń do rehabilitacji kręgosłupa, niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 300 dzieci z terenu województwa mazowieckiego.

Cel zamówienia

Usługi zdrowotne będące przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu i urządzeń, niezbędnych do zrealizowania celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Przedmiot zamówienia

1. Piezowave: Wymagania: fabryczne nowy. Fala uderzeniowa jest falą mechaniczną (akustyczną) o niewielkiej częstotliwość do 20 Hz (zakres infradźwięków), w której następuje gwałtowna zmiana ciśnienia rozchodząca się w przestrzeni. Ma go cechować: szybki, wysoki wzrost ciśnienia w stosunku do ciśnienie otoczenia, najczęściej w przybliżeniu od 50 do 80 MPa oraz bardzo krótki czas narastania fali krótszy niż 10 ns. Przekazanie energii w głąb tkanek ma odbywać się za pośrednictwem żelowych kołpaków. Każdy z kołpaków ma mieć określoną głębokość penetracji, dzięki czemu energia może być dostarczana w precyzyjny sposób.
2. Dwukanałowy, przenośny aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki. Wymagania: fabryczne nowy, dwa niezależne kanały, ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz, ponad 20 różnych typów prądów, 170 lub więcej wskazań terapeutycznych, 128 lub więcej celi zabiegowych, możliwość wprowadzenia 50 lub więcej własnych programów zabiegowych, prosta obsługa, czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy zabiegów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu, graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych, szeroki zakres elektrodiagnostyki: automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji (9 lub więcej programów diagnostycznych)
3. Urządzenie do trakcji (ciągnik) z ekranem dotykowym, wyświetlacz LCD, karty pacjenta. Fabrycznie nowy. Ma pozwolić na wykonywanie zabiegów odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa a także wyciągów w obrębie stawu łokciowego. Aparat do trakcji powinien zostać wyposażony w obrotowy panel sterujący z zakresem obrotu 270 stopni. Pozwala to na precyzyjną regulację parametrów fazy progresji, trakcji oraz regresji.

4. Platforma tensometryczna. Fabrycznie nowe urządzenie do dynamicznej, nieinwazyjnej diagnostyki i analizy dysfunkcji układu kostno-szkieletowego. Powinna posiadać oprogramowanie rejestrujące obraz wideo, który pozwala na bardzo dokładny pomiar parametrów ruchu oraz archiwizację danych do późniejszej oceny postępu rehabilitacji. Powinna mieć wbudowane narzędzia do analizy umożliwiają na przykład porównywanie: kątów w stawach, przyspieszeń, symetrii, sił poszczególnych układów, potrafi także współpracować z innymi urządzeniami pomiarowymi tj.platformami do pomiaru siły, naciskowymi lub systemami do pomiarów EMG.

5. Lustro korekcyjne – Powinno być wyposażone w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Rama lustra powinna być wykonana z kształtowników stalowych. Środkowy element lustra ma mieć naciętą siatkę posturograficzną.

6. Leżanki – 2 szt. Fabrycznie nowe. Ma być zastosowana regulacja położenia zagłówka. Powinna posiadać cieczoodporną tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów.

7. Stolik pod aparaturę: Stolik będzie przeznaczony głównie pod aparaty do fizykoterapii. Konstrukcja ma pozwalać na łatwe budowanie zestawów zabiegowych, złożonych z różnych urządzeń.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Świadczenie usług transportowych”

Zamówienie: Usługa transportowa dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w sumie 20 osób w okresie listopad 2018 – 30 kwiecień 2020 r. Średnio – 50 km dziennie. Liczba dni: 60 dni w roku 2018 + 180 dni w roku 2019 + 60 dni w roku 2020.

Cel zamówienia: Przewóz uczestników projektu do miejsca świadczenia usług medycznych, zlokalizowanego w Wyszkowie, dzięki któremu zostaną zrealizowane cele projektu.
Miejsce i sposób składania ofert: Do dnia 22.11.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług transportowych”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: