Zamówienie – „Świadczenie usługi medycznej”

Cel zamówienia

Świadczenie usługi medycznej, będących przedmiotem zamówienia, jest niezbędne do zrealizowania celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Przedmiot zamówienia

1. Kwalifikacja uczestnika do programu (w sumie 30 godzin pracy w 2019 r.) w oparciu dostarczony przez Zamawiającego formularz oraz m.in poprzez potwierdzenie u kandydata choroby kręgosłupa na podstawie:
1) weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej choroby kręgosłupa uczestnika lub/i
2) badania podczas kwalifikacji.
Kwalifikacji musi dokonać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usługi medycznej”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usługi medycznej”
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie – “Wsparcie psychologiczne”

Cel zamówienia

Wparcie psychologiczne uczestników projektu jest niezbędne do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie psychologiczne uczestników projektu w ciągu kolejnych miesięcy realizacji projektu. Zakłada się 300 godzin pracy psychologa do 30.06.2019 roku.
Wsparcie powinno być udzielane przez psychologa z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Wsparcie psychologiczne”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Wsparcie psychologiczne”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie – „Przygotowanie cateringu”

Cel zamówienia

Przygotowanie cateringu dla uczestników kursów z zakresu wiedzy dot. chorób kręgosłupa, niezbędne do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie cateringu w postaci przerwy kawowej i obiadu dla uczestników 25 kursów. W każdym z kursów będzie uczestniczyło 25 osób. Czas realizacji – do 30.06.2019 roku.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Przygotowanie cateringu”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Przygotowanie cateringu”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167893

Zamówienie „Przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa”

Cel zamówienia

Wparcie uczestników projektu w zakresie wiedzy dot. chorób kręgosłupa, niezbędne do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa w ramach cyklu 25 spotkań z uczestnikami projektu. W każdym spotkaniu powinno uczestniczyć 25 osób (dzieci z klas I-VI wraz z opiekunami). Spotkania będą odbywać się w ciągu kolejnych miesięcy realizacji projektu. Realizowane będą głównie poprzez edukację prozdrowotną. Skierowane będą do wszystkich uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów (po 1 rodzicu/opiekunie na uczestnika). Zajęcia muszą być prowadzone będą przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji (fizjoterapeuta z prawem do wykonywania zawodu). W ramach zadania zostanie przeprowadzone badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa, edukacji zdrowotnej oraz ponownego badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy. Edukacja zdrowotna dla dotyczyć będzie przekazania wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych, ergonomii pracy i życia codziennego, prostych ćwiczeń fizycznych w celu poprawienia stanu zdrowia, aktywności fizycznej. Forma edukacji zdrowotnej zostanie dostosowana do wieku i możliwości uczestników. Zadanie będzie prowadzone w formie wykładów/warsztatów/pogadanek/dyskusji.

Kod CPV

80320000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji medycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Przeprowadzenie cyklu 25 kursów w okresie: 28.02.2019 – 30.06.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kursu dla wszystkich dla uczestników i ich opiekunów, co przyczyni się do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną – dla każdej osoby wraz z opiekunem w zależności od potrzeb z wykorzystaniem wsparcia psychologa i fizjoterapeuty. Kurs powinien być przeprowadzony indywidualnie w ciągu maksymalnie 20 dni po ok. 4 godziny dziennie w sumie 80 godzin dla każdego uczestnika i jego opiekuna.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 20.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Kurs interaktywny – opieka nad osobą zależną”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: