Cel zamówienia

Przygotowanie cateringu dla uczestników kursów z zakresu wiedzy dot. chorób kręgosłupa, niezbędne do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie cateringu w postaci przerwy kawowej i obiadu dla uczestników 25 kursów. W każdym z kursów będzie uczestniczyło 25 osób. Czas realizacji – do 30.06.2019 roku.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Przygotowanie cateringu”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Przygotowanie cateringu”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167893