Zamówienie – “Świadczenie usług transportowych”

Cel zamówienia

Przewóz uczestników projektu do miejsca świadczenia usług medycznych, zlokalizowanego w Wyszkowie, dzięki któremu zostaną zrealizowane cele projektu

Przedmiot zamówienia

1. Usługa transportowa polegająca na przewozie grupy 20 uczestników projektu od stycznia 2019 – 30 kwiecień 2020 r. Przewóz uczestników projektu realizowany będzie codziennie w dni pracujące (od piątku do soboty). Przewidywana liczba dni roboczych: 260 dni w roku 2019 + 100 dni w roku 2020. Dzienny limit kilometrów wynosi 50 km na dowóz uczestników. Pojazd, którym realizowana będzie usługa powinien być sprawny technicznie oraz czysty.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdu, poprzez dokonanie kontroli stanu technicznego pojazdu przez kierowcę oraz wykonanie okresowych badań technicznych pojazdu w terminach określonych przez właściwe przepisy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w tym do wezwania Policji lub zlecenia kontroli wybranemu przez siebie podmiotowi. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi pojazdu przez kierowcę/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.
5. Wykonawca ponosi koszty kontroli, która wykaże, że pojazd nie spełnia wymagań technicznych, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania przez kierowcę/-ów wymogów określonych w przepisach prawa dla kierowania pojazdami mechanicznymi.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 28.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług transportowych”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie – „Udzielenie wsparcia psychologicznego”

Cel zamówienia

Wparcie psychologiczne uczestników projektu jest niezbędne do zrealizowania celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie psychologiczne uczestników projektu w ciągu kolejnych 16 miesięcy realizacji projektu. Zakłada się ok. 25 godzin pracy psychologa miesięcznie, zależnie od aktualnych potrzeb uczestników projektu.
Wsparcie powinno być udzielane przez psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z udokumentowanym, co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Udzielenie wsparcia psychologicznego”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Udzielenie wsparcia psychologicznego”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Dostawa mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia”

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Specjalistyczne laboratorium medyczne w spółce OST MED Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli no laboratorium obejmująca: stoły przyścienne, stoły L – kształtne, stoły wyspowe z blatami z żywicy fenolowej oraz blatami z lanej ceramiki, dygestoria do ogólnych prac laboratoryjnych, szafek z blachy stalowej ocynkowanej, regałów ze stali ocynkowanej oraz oświetlenia LED.

Wspólny słownik zamówień CPV:

39180000-7 Meble laboratoryjne
39181000-4 Stoły laboratoryjne
3910000-3 Meble
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCEW SKŁADANIA OFERT: 24.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST MED. Sp. z o.o., ul. Stanisława Duboisa 4 lok. 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: wiolakk@o2.pl

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Świadczenie usług medycznych”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych, niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 300 dzieci z terenu województwa mazowieckiego.

Cel zamówienia

Świadczenie usług medycznych, będących przedmiotem zamówienia, jest niezbędne do zrealizowania celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Przedmiot zamówienia

1. Kwalifikacja uczestnika do programu (w sumie 300 godzin pracy w 2019 r.) w oparciu dostarczony przez Zamawiającego formularz oraz m.in poprzez potwierdzenie u kandydata choroby kręgosłupa na podstawie:
1) weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej otyłość lub chorób kręgosłupa uczestnika lub/i
2) badania podczas kwalifikacji.
Kwalifikacji musi dokonać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
2. Badanie lekarskie początkowe dla 300 uczestników (w sumie 300 godzin pracy w 2019 r.)
3. Badanie lekarskie kontrolne/fizjoterapeutyczne w połowie interwencji dla 300 uczestników (w sumie 300 godzin w 2019 r).
4. Badanie lekarskie końcowe/fizjoterapeutyczne uczestników programu dla 300 uczestników (w sumie 300 godzin w 2019 r)
Badania lekarskie/fizjoterapeutyczne musi wykonywać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
W trakcie badania początkowego lekarz/fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad, odpowiednie badania przedmiotowe i podmiotowe oraz ustali cel, który powinien osiągnąć uczestnik programu. Jeśli w trakcie badania lekarskiego/fizjoterapeutycznego w połowie interwencji okaże się, że prowadzone działania nie przynoszą zadowalających efektów to uczestnik powinien zostać skierowany na pogłębioną diagnostykę w kierunku chorób współtowarzyszących w ramach ubezpieczenia w NFZ. Badanie końcowe ma za zadanie: sprawdzić, czy zostały osiągnięte założone cele; czy nastąpiła poprawa sprawności fizycznej uczestnika w stosunku do badania początkowego. Przy badaniu końcowym Beneficjent musi poinformować uczestnika programu lub/i jego opiekuna, że Program zakłada zbieranie danych od uczestników programu w terminie 6 i 12 miesięcy od przeprowadzenia badania.
5. Przeprowadzenie zajęć ruchowych dla 300 uczestników, przy założeniu, że każdy z uczestników musi uczestniczyć w zajęciach od 3 do 9 miesięcy co najmniej 2 razy w ciągu tygodnia – w sumie 300 osób*2 razy w tygodniu* średnio 3 miesiące (okres od stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r). Dopuszcza się organizację zajęć grupowych dla średnio 15 uczestników każda, co daje 20 grup, każda po 2 godziny w tygodniu w okresie średnio 3 miesięcznym, lub dłuższym, w zależności od wyników badań i zaleceń początkowych. Uczestnik musi otrzymać świadczenia w ramach zajęć ruchowych co najmniej 2 razy w tygodniu przez cały okres uczestniczenia w projekcie. Zajęcia ruchowe mogą być prowadzone w formie: gimnastyki korekcyjnej, zabiegów fizykalnych, masaży, kinezyterapii, terapii manualnych, technik specjalnych.
Zajęcia ruchowe mogą wykonywać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
6. Indywidualne porady lekarskie/fizjoterapeutyczne dla 300 uczestników, w zależności od potrzeb, średnio 3 spotkania z każdym uczestnikiem – 900 h w 2019 r.
Wszystkie osoby z chorobą kręgosłupa będą zachęcane do podejmowania regularnych ćwiczeń fizycznych w środowisku domowym. Prowadzący wybiorą odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak aby mogły być one realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak również kontynuowane w warunkach domowych.
Indywidualne porady mogą wykonywać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: