Cel zamówienia

Wparcie psychologiczne uczestników projektu jest niezbędne do zrealizowania celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie psychologiczne uczestników projektu w ciągu kolejnych 16 miesięcy realizacji projektu. Zakłada się ok. 25 godzin pracy psychologa miesięcznie, zależnie od aktualnych potrzeb uczestników projektu.
Wsparcie powinno być udzielane przez psychologa klinicznego lub psychologa w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub psychologa z udokumentowanym, co najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 25.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Udzielenie wsparcia psychologicznego”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Udzielenie wsparcia psychologicznego”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897
.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: