Zamówienie: „Świadczenie usług medycznych – lekarz psychiatra”

Przedmiotem zamówienia udzielenie wsparcia w postaci usług medycznych lekarza-psychiatry uczestnikom projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem zamówienia jest świadczenie usług medycznych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu woj. mazowieckiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127236

Zamówienie: „Udzielenie wsparcia w postaci usługi medycznej / rehabilitacyjnej”

Przedmiotem zamówienia objęcie udzielenie wsparcia w postaci usługi medycznej / rehabilitacyjnej uczestnikom projektu pn.: „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!”.

Celem zamówienia jest poprawa usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31.12.2020 r.
Miejsce realizacji usługi – Ostrów Mazowiecka, Wyszków lub inne na terenie województwa mazowieckiego

Miejsce i sposób składania ofert: do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Remont i adaptacja pomieszczeń”

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku przeznaczonym na realizację zadań w ramach projektu „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadań w ramach projektu.

Miejsce i sposób składania ofert: Do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Remont i adaptacja pomieszczeń”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Remont i adaptacja pomieszczeń”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/112627019

Zamówienie: „Dostawa urządzeń medycznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla OST- MED. Sp. z o. o. oraz partnera – firmy GIN MEDICUS urządzeń i sprzętów medycznych. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane w procesie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, co wpisuje się w nadrzędny cel realizowanego projektu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Do dnia 18.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Dostawa urządzeń medycznych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Dostawa urządzeń medycznych”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124198