Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla OST- MED. Sp. z o. o. oraz partnera – firmy GIN MEDICUS urządzeń i sprzętów medycznych. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane w procesie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, co wpisuje się w nadrzędny cel realizowanego projektu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Do dnia 18.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Dostawa urządzeń medycznych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Dostawa urządzeń medycznych”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124198