Zamówienie: „Świadczenie usług transportowych”

Zamówienie: Usługa transportowa dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w sumie 20 osób w okresie listopad 2018 – 30 kwiecień 2020 r. Średnio – 50 km dziennie. Liczba dni: 60 dni w roku 2018 + 180 dni w roku 2019 + 60 dni w roku 2020.

Cel zamówienia: Przewóz uczestników projektu do miejsca świadczenia usług medycznych, zlokalizowanego w Wyszkowie, dzięki któremu zostaną zrealizowane cele projektu.
Miejsce i sposób składania ofert: Do dnia 22.11.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług transportowych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług transportowych”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Świadczenie usług medycznych”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 30 osób z terenu województwa mazowieckiego.
Usługi zdrowotne będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Miejsce i sposób składania ofert:
Do dnia 03.10.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług medycznych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług medycznych”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Świadczenie usług medycznych – lekarz psychiatra”

Przedmiotem zamówienia udzielenie wsparcia w postaci usług medycznych lekarza-psychiatry uczestnikom projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem zamówienia jest świadczenie usług medycznych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu woj. mazowieckiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127236

Zamówienie: „Udzielenie wsparcia w postaci usługi medycznej / rehabilitacyjnej”

Przedmiotem zamówienia objęcie udzielenie wsparcia w postaci usługi medycznej / rehabilitacyjnej uczestnikom projektu pn.: „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa!”.

Celem zamówienia jest poprawa usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31.12.2020 r.
Miejsce realizacji usługi – Ostrów Mazowiecka, Wyszków lub inne na terenie województwa mazowieckiego

Miejsce i sposób składania ofert: do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:

Zamówienie: „Remont i adaptacja pomieszczeń”

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku przeznaczonym na realizację zadań w ramach projektu „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadań w ramach projektu.

Miejsce i sposób składania ofert: Do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Remont i adaptacja pomieszczeń”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Remont i adaptacja pomieszczeń”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/112627019

Zamówienie: „Dostawa urządzeń medycznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla OST- MED. Sp. z o. o. oraz partnera – firmy GIN MEDICUS urządzeń i sprzętów medycznych. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia będą wykorzystywane w procesie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Celem zamówienia jest zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, co wpisuje się w nadrzędny cel realizowanego projektu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Do dnia 18.07.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Dostawa urządzeń medycznych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Dostawa urządzeń medycznych”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty jedynie w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124198