Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Specjalistyczne laboratorium medyczne w spółce OST MED Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli no laboratorium obejmująca: stoły przyścienne, stoły L – kształtne, stoły wyspowe z blatami z żywicy fenolowej oraz blatami z lanej ceramiki, dygestoria do ogólnych prac laboratoryjnych, szafek z blachy stalowej ocynkowanej, regałów ze stali ocynkowanej oraz oświetlenia LED.

Wspólny słownik zamówień CPV:

39180000-7 Meble laboratoryjne
39181000-4 Stoły laboratoryjne
3910000-3 Meble
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCEW SKŁADANIA OFERT: 24.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
OST MED. Sp. z o.o., ul. Stanisława Duboisa 4 lok. 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: wiolakk@o2.pl

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: