Cel zamówienia

Wparcie uczestników projektu w zakresie wiedzy dot. chorób kręgosłupa, niezbędne do zrealizowania celów projektu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa w ramach cyklu 25 spotkań z uczestnikami projektu. W każdym spotkaniu powinno uczestniczyć 25 osób (dzieci z klas I-VI wraz z opiekunami). Spotkania będą odbywać się w ciągu kolejnych miesięcy realizacji projektu. Realizowane będą głównie poprzez edukację prozdrowotną. Skierowane będą do wszystkich uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów (po 1 rodzicu/opiekunie na uczestnika). Zajęcia muszą być prowadzone będą przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji (fizjoterapeuta z prawem do wykonywania zawodu). W ramach zadania zostanie przeprowadzone badanie ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa, edukacji zdrowotnej oraz ponownego badania ankietowego sprawdzającego poziom wiedzy. Edukacja zdrowotna dla dotyczyć będzie przekazania wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych, ergonomii pracy i życia codziennego, prostych ćwiczeń fizycznych w celu poprawienia stanu zdrowia, aktywności fizycznej. Forma edukacji zdrowotnej zostanie dostosowana do wieku i możliwości uczestników. Zadanie będzie prowadzone w formie wykładów/warsztatów/pogadanek/dyskusji.

Kod CPV

80320000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji medycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Przeprowadzenie cyklu 25 kursów w okresie: 28.02.2019 – 30.06.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Przekazanie wiedzy z zakresu chorób kręgosłupa”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są pod adresem: